Nedenstående er konklusionerne af en rapport om EUs "Reformtraktat", som et udvalg under Underhuset i det britiske parlament aflagde den 2. oktober 2007. Rapporten kan læses i sin helhed på det britiske parlaments hjemmeside - klik her!

71. Vi ser med glæde den vægt, som Det europæiske Råd har lagt på at forsyne EU-borgerne med "fuld og omfattende information" og på at inddrage dem i en "permanent dialog", som det kalder "specielt vigtig", under Regeringskonferencen. Men hidtil har det, vi har set, ikke været i overensstemmelse med disse idealer, idet Formandskabet har skrevet udkastet i en i alt væsentligt hemmelig proces og præsenteret teksterne i sidste øjeblik før, de pressede på for at opnå enighed. Man kunne ikke have tilrettelagt en bedre måde at marginalisere de nationale parlamenter på, end den sammenpressede tidsplan, som de nu forslår, når man tager tidspunkterne for parlamenternes samlinger i betragtning.

72. Vi accepterer, for så vidt angår substansen i Reformtraktaten og sammenligningen af den med Forfatningstraktaten, at henvisninger til det "forfatningsmæssige koncept" eller de "forfatningsmæssige karakteristika"i forsøget på at lægge afstand mellem de nuværende forslag og skabelsen af en Forfatning er alt andet end nyttige. Det, som betyder noget, er, at den ny Traktat frembringer en virkning, som i det væsentlige er lig med Forfatningstraktaten. Vi mener, at det er tilfældet for de landes vedkommende, som ikke har anmodet om delvise fravigelser eller undtagelser fra hele Traktatens område, og vi henviser læserne til tabellen i Bilaget til denne rapport.

73. Vi forklarer i denne rapport vores bekymringer for sikkerheden for Det forenede Kongedømmes stilling under Charteret. Efter vor opfattelse er det nødvendigt at klargøre, st protokol nummer 7 i Reformtraktaten får virkning uden hensyn til andre bestemmelser i Traktaten eller Unionens lovgivning i almindelighed.

74. Vi bemærker, at ordningen med en "mulighed for tilvalg (opt-in)" ifølge protokollem om Det forenede Kongeriges og Irlands stillimg vil komme til at gælde for de områder, som i Reformtraktaten er overført til IV. Efter vor opfattelse bør det klargøres (made clear) at Det forenede Kongerige bevarer sin mulighed for også at "fravælge (opt-out)" fra at deltage i en forholdsregel på disse følsomme områder, hvis ikke Det forenede Kongeriges interesser fuldt ud er beskyttede i den endelige tekst om enhver forholdsregel.

75. Vi noterer os de nye bestemmelser om de nationale parlamenters rolle. Efter vor opfattelse betegner de kun en mindre forbedring af forslagene i Forfatningstraktaten. Hvis de skal være til nogen virkelig nytte, bør tærskelen for afbrydelse af et forslag, som har mødt modstand i nationale parlamenter på grund af subsidiaritet, være lavere end de 55 procent af medlemmerne af Rådet eller et flertal af stemmer i Det europæiske Parlament.

76. Vi ønsker at understrege, at forslagene i Reformtraktaten giver anledning til en alvorlig vanskelighed af forfatningsmæssig art, idet de synes, hvad enten der er tilfældigt eller, med hensigt, at pålægge de nationale parlamenter en juridisk forpligtelse til at "bidrage aktivt til Unionens gode fungeren" ved at deltage i forskellige nærmere foreskrevne aktiviteter. De nationale parlamenter er, i til forskel fra Det europæiske Parlament, ikke skabt af Traktaterne, og deres rettigheder afhænger ikke af disse. Efter vor opfattelse er det principielt forkasteligt at pålægge vort nationale parlament en sådan juridisk forpligtelse, og det må imødegås.

77. Idet vi afventer yderligere oplysninger fra regeringen og svar på de spørgsmål, vi har stillet, gransker vi fortsat dokumentet.